Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Uitvaart.com, Postbus 93556, 1090 EB te Amsterdam
KvK 33279505
BTW Nummer: 818322159.B.01


Artikel 1 Wat betekent het?

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Uitvaart.com
Condoleances: condoleanceberichten die door een gebruiker van de Website worden geplaatst in een Register.
Condoleanceboek: een als onderdeel van de Dienst aan te bieden album waarin onder andere een Register met de daarin geplaatste Condoleances wordt afgedrukt.
Dienst: de door de besloten vennootschap Uitvaart.com aangeboden dienst onder de Overeenkomst, onder meer bestaand uit het bieden van de mogelijkheid een on-line condoleance register aan te maken. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, portretrecht, handelsnaamrecht en databankrecht.
Je/Jou: de natuurlijke of rechtspersoon die op enige wijze gebruik maakt van de Website.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en Uitvaart.com, waar de Voorwaarden een onderdeel van uitmaken, op grond waarvan Uitvaart.com Diensten aan jou levert. Onderhoudsmodule: een webomgeving waarbij je een Register kan onderhouden, actualiseren en aanpassen.
Register: een condoleance register aangemaakt door jou of door Uitvaart.com zelf op de Website.
Website: de website Condoleance.nl die wordt geëxploiteerd door de besloten vennootschap Uitvaart.com en waarop de Dienst ter beschikking wordt gesteld.


Artikel 2 Aanvaarding Voorwaarden

2.1Om van de Website en daarop aangeboden Diensten gebruik te maken moet je eerst met de Voorwaarden akkoord gaan. Je aanvaardt de Voorwaarden door gebruik te maken van de Website.
2.2Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen jou en Uitvaart.com, blijven ze van toepassing op eventuele later gesloten Overeenkomsten.


Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1 Er komt pas een Overeenkomst tussen jou en Uitvaart.com tot stand op het moment dat Uitvaart.com jouw aanvraag voor het aanmaken van een Register door middel van een (elektronische ) bevestiging heeft geaccepteerd dan wel, afhankelijk van wat eerder is, doordat Uitvaart.com uitvoering geeft aan de Overeenkomst.
3.2 De Overeenkomst duurt voort zolang de Diensten worden geleverd of totdat de Overeenkomst door jou of door Uitvaart.com is opgezegd. Opzegging kan te allen tijde en per direct. Indien je de Overeenkomst wilt opzeggen kan je een e-mail sturen aan beheerder@condoleance.nl. ).
3.3 Je kunt geen aanspraak maken op behoud van een Register en/of een Condoleance op de Website voor een bepaalde of onbepaalde termijn na het einde van de Overeenkomst

Artikel 4 De dienstverlening van Uitvaart.com

4.1 De dienstverlening van Uitvaart.com bestaat uit het aanbieden van een platform waarop Registers en Condoleances kunnen worden gepubliceerd en de publicatieperiode op jouw verzoek kan worden verlengd. Daarnaast biedt Uitvaart.com de mogelijkheid een Condoleanceboek samen te stellen en/of in gedrukte vorm aan je toe te laten zenden en informeert Uitvaart.com je op jouw verzoek (bijvoorbeeld via sms, e-mail, twitter of RSS) over de oprichting van geselecteerde nationale Registers.
4.2 Uitvaart.com heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De Registers, Condoleances en eventuele bijlagen zoals foto’s en dergelijke zijn echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van deze informatie. Uitvaart.com draagt voor geplaatste informatie en/of materialen geen verantwoordelijkheid en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan.
4.3 Uitvaart.com heeft het recht om (de verlenging van) een Register en/of een Condoleance te weigeren, te verwijderen of aan te passen, zonder op enige wijze daarvoor schadeplichtig te zijn. Onder meer is Uitvaart.com daartoe gerechtigd indien een Register met betrekking tot dezelfde overledene reeds (door een ander) op de Website is geplaatst. Het verwijderen van een Register en/of Condoleance kan gebeuren zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling.
4.4 Uitvaart.com mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of gebruiksfuncties beperken indien zij dit nodig of wenselijk acht.
4.5 Uitvaart.com heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming over te dragen aan een derde.

Artikel 5 Specifieke gebruiksvoorwaarden

5.1 De Website is bestemd voor Registers ter herdenking van overleden mensen. Het is dan ook niet toegestaan een Register op te richten voor (huis)dieren, levende (ex)vriend(in)en klasgenoten of collega’s, werk, verenigingen e.d.
5.2 Je moet altijd de volledige naam van de overledene vermelden te weten voornaam of initialen, achternaam en eventueel meisjesnaam. Aanvragen bestaande uit slechts een voornaam of een verwijzing als "pappa", "mamma" e.d. kunnen worden geweigerd.
5.3 Je garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens, e-mail adresgegevens en bankrekeningnummer die aan Uitvaart.com moeten worden verstrekt volledig, actueel en juist zijn.
5.4 Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door jou op de Website geplaatste informatie, waaronder de Registers en de Condoleances. Je garandeert dat:
(i) Je in een Register geen onjuiste, kwetsende, respectloze en/of ongepaste informatie verstrekt over de overledene voor wie een Register is gepubliceerd en/of over andere betrokkenen;
(ii) de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op aan een derde toekomende (Intellectuele Eigendoms-) rechten dan wel op en andere wijze niet onrechtmatig is;
(iii) Je met deze informatie andere klanten of derden niet lastig valt;
(iv) Je de belangen en de goede naam van Uitvaart.com en de Website in het bijzonder niet zal schaden;
(v) Je geen grove of beledigende taal zal gebruiken dan wel racistische, provocerende, politiek getinte gegevens zal plaatsen.

5.5 Je vrijwaart Uitvaart.com voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van voorgaande garantieverplichting.
5.6 Na het aanmaken van een Register ontvang je een bevestigingse-mail met een persoonlijke link naar de Onderhoudsmodule van de Website. Met de Onderhoudsmodule kan je onder meer ongewenste Condoleances zelf verwijderen en aanpassen zonder tussenkomst van Uitvaart.com, Als verantwoordelijke voor het Register dien je via de Onderhoudsmodule zorg te dragen voor de naleving van de verplichtingen in artikel 5.4 ten aanzien van de inhoud van het Register en de Condoleances.

Artikel 6 Tarieven en betaling

6.1 Gebruik van een Register is de eerste 2 maanden gratis. Daarna zijn de tarieven als vermeld op de Website van toepassing.
6.2 Betaling van de Dienst vindt plaats via de op de Website aangegeven wijze. Op de gekozen betaalmethode zijn de voorwaarden van de desbetreffende partij of bank van toepassing. Uitvaart.com is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen tijdens de betaling.
6.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders aangegeven. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen worden gewijzigd.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Door een Register aan te maken en/of een Condoleance te plaatsen op de Website draag je alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot dat Register en/of de Condoleance over aan Uitvaart.com. Je staat er voor in dat het je vrijstaat de Intellectuele Eigendomsrechten over te dragen en vrijwaart Uitvaart.com voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de Registers en/of Condoleances.
7.2 Je bent ermee bekend en akkoord dat Uitvaart.com als gevolg van deze overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten gerechtigd is aan derden gebruiksrechten met betrekking tot het Register en/of de Condoleance te verlenen. Uitvaart.com zal hier echter uitsluitend toe over gaan voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de op de Website aangeboden Diensten of anderszins in verband met het aanbieden van de Website en/of de herdenking van overledenen. Uitvaart.com zal in geen geval informatie, Registers en/of Condoleances aan derden verkopen of anderszins voor commerciële doeleinden aanwenden tenzij je daar voorafgaande toestemming voor hebt gegeven.
7.3 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Websites de Registers en Condoleances, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl kenmerken, foto’s en overige materialen berusten bij Uitvaart.com en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan zonder voorafgaande toestemming van Uitvaart.com te reproduceren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken, behalve indien noodzakelijk voor de uitvoering van een Dienst. Eventuele kopieën die je van een (gedeelte) van de Website maakt dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die oorspronkelijk te zien zijn.
7.4 Indien derden van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hen toekomende (intellectuele eigendoms)rechten, kunnen zij een e-mail sturen aan beheerder@condoleance.nl, met een omschrijving van de inbreukmakende gegevens, een nadere onderbouwing en bewijsstukken. Indien naar de mening van Uitvaart.com vast staat dat er sprake is van inbreuk, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Uitvaart.com is in geen geval jegens derden aansprakelijk en is niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling over te gaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Uitvaart.com is niet aansprakelijk voor door jou geleden schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet op grove schuld van Uitvaart.com in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot vergoeding van de directe schade tot maximaal EUR 250, - Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan: (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van Uitvaart.com te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Uitvaart.com wel aan de Overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
8.2 Iedere aansprakelijkheid van Uitvaart.com voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 9 Privacy

9.1 Bij een aanvraag tot het aanmaken van een Register wordt gevraagd naam en e-mail adresgegevens van de aanvrager te verstrekken. Bij het plaatsen van een Condoleance wordt gevraagd naar de naam en het e-mail adres. Deze gegevens gebruikt Uitvaart.com uitsluitend voor de volgende doeleinden:
- afhandeling van de aanvraag en/of de plaatsing en het informeren over het verloop daarvan;
- het verlenen van de Diensten van Uitvaart.com, waaronder begrepen het vermelden van je naam bij het door jou opgerichte Register en de door jou geladen Condoleances; dit geldt tevens voor aan Uitvaart.com gelieerde Websites in het kader van de promotie van de Website.
- aan jou gerichte communicatie ten aanzien van (de promotie van) gelijksoortige producten of diensten van Uitvaart.com (direct marketing), tenzij je, door contact op te nemen met beheerder@condoleance.nl tegen dergelijk gebruik van jouw contactgegevens bezwaar hebt gemaakt.
9.2 Met uitzondering van het hierna bepaalde zal Uitvaart.com ten aanzien van al jouw persoonsgegevens geheimhouding betrachten en deze gegevens niet openbaar maken of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.3 Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid is Uitvaart.com bevoegd zonder toestemming de hiervoor bedoelde gegevens openbaar te maken c.q. ter beschikking te stellen aan derden in de volgende gevallen:
a. indien de openbaarmaking van gegevens op grond van een rechterlijke uitspraak, wet- of regelgeving is vereist;
b. indien het een rechtspersoon betreft met wie Uitvaart.com in een groep is verbonden;
c. indien en voor zover vereist voor een correcte behandeling van de aanvraag of een correcte uitvoering van de Diensten.
Voor zover voor de openbaarmaking c.q. ter beschikkingstelling aan derden van gegevens als onder b of c bedoeld rechtens toestemming mocht zijn vereist word je geacht door het gebruik maken van de Diensten en het aanvaarden van deze Voorwaarden die toestemming te hebben verleend.
9.4 Op de website van Uitvaart.com wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser van de gebruiker van de Website wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt in het aanvraag en plaatsing proces om informatie over aanvragen en plaatsingen op te slaan alsmede informatie om een volgend bezoek aan de Website te vergemakkelijken en/of te verbeteren. De browser kan zodanig worden ingesteld dat de gebruiker geen cookies ontvangt tijdens een bezoek aan de Website. . In dat geval kan het voorkomen dat niet alle mogelijkheden van de Website volledig voor de gebruiker toegankelijk zijn.
9.5 Je kan je persoonsgegevens die door Uitvaart.com zijn verwerkt bekijken en zonodig wijzigen of laten verwijderen door het indienen van een verzoek daartoe op beheerder@condoleance.nl. Ook eventuele vragen over het privacy beleid van Uitvaart.com kunnen via dit e-mail adres worden gesteld.
9.6 Indien Uitvaart.com of een of meer onderdelen of activa daarvan wordt overgedragen aan een derde, zullen ook de gegevens van haar klanten worden overgedragen.

Artikel 10 Werkzaamheden van derden

10.1 Indien Uitvaart.com bij het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten derden inschakelt zullen met betrekking tot die werkzaamheden en diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. Je aanvaardt de bedoelde voorwaarden van deze derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen jou en Uitvaart.com om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden onverkort.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Uitvaart.com van Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Geschillen tussen jou en Uitvaart.com die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Uitvaart.com, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam

SPECIFIEKE BEPALINGEN BESTELLING EN LEVERING CONDOLEANCEBOEKEN

Artikel 12 Bestelling en levering

11.1 ·Uitvaart.com verleent aan jou een licentie om aan de hand van op de Website gepubliceerde Registers en de zich daarin bevindende Condoleances en andere gegevens, een Condoleanceboek samen te stellen en te bestellen. Eenmaal samengestelde Condoleanceboeken zullen op de Website ter beschikking worden gesteld aan derden en kunnen door derden worden aangeschaft. Voor zover nodig draag je alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van het door jou samengestelde Condoleanceboek volledig en onherroepelijk aan Uitvaart.com over.
11.2 De door Uitvaart.com opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
11.3 Indien je weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de correcte levering van een Condoleanceboek, waaronder een juist afleveradres, zal het Condoleanceboek worden opgeslagen voor jouw risico. Je bent in dat geval alle kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.
11.4 Uitvaart.com gaat pas tot levering over wanneer de betaling voor het desbetreffende Condoleanceboek door haar is ontvangen.
11.5 De Condoleanceboeken zijn persoonlijk van aard en worden op basis van jouw specificaties tot stand gebracht. De wettelijke voorschriften die je het recht geven om op afstand gesloten overeenkomsten binnen een bepaalde termijn, zonder opgave van redenen te ontbinden, waaronder artikelen 7: 46d lid 1 t/m 3 Burgerlijk Wetboek, zijn daarom niet op de Overeenkomst en de Diensten van toepassing.
11.6 Uitvaart.com garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de beschrijving op de Website en de door jou aangeleverde bestanden en gegevens. Uitvaart.com is niet aansprakelijk voor eventuele tekst- en opmaakfouten in het door jou aangeleverde materiaal. Je gaat er mee akkoord dat er kleine afwijkingen kunnen zijn ten opzichte van de op de Website getoonde voorbeelden, zoals lichte kleurverschillen.
11.7 Gebreken die door de jou aan Uitvaart.com worden gemeld binnen een periode van 14 (veertien) dagen na de ontvangst van het Condoleanceboek zullen door Uitvaart.com, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan de jou valt toe te rekenen.
11.8 Klachten ten aanzien van de Condoleanceboeken kunnen worden gericht aan beheerder@condoleance.nl. Eventuele retourzendingen kunnen worden verstuurd aan Uitvaart.com, Postbus 93556, 1090 EB te Amsterdam.Amsterdam, 1 december 2009.